Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego kalmad.com, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy kalmad.com działający pod adresem www. kalmad.com jest prowadzony przez  firmę PPHU KALMAD Stanisław Madaj z siedzibą pod adresem: ul. Zachodnia 63, 91-063 Łódź  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 470013725, posiadającą NIP: 7290103053, zwaną w niniejszym regulaminie kalmad.com.

 

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy kalmad.com mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Jednocześnie zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem, a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.
 2. Informacje o produktach w sklepie kalmad.com m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 3. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

§ 2 DEFINICJE

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem http://www. kalmad.com
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
 3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia umowy sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
 6. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte do realizacji;
 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez kalmad.com
 9. CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez kalmad.com i wskazana na stronie produktu;
 10. CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez kalmad.com. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;
 11. CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
 12. KOSZTY WYSYŁKI – ustalone przez kalmad.com koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 13. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
 14. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
 15. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu;
 16. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie kalmad.com. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia, czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

 

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu  na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient składa kalmad.com ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 4. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
 5. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:

1.      produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, ich cechy oraz liczbę;

2.      Prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:

·         imię i nazwisko Klienta,

·         nazwę firmy (opcjonalnie),

·         dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj,

·         aktywny adres e-mail Klienta,

·         aktywny numer telefonu Klienta,

·         sposób zapłaty.

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 2. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu kalmad.com wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. kalmad.com może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
 4. kalmad.com nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

 

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do kalmad.com na adres karolina.ludwisiak@kalmad.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez kalmad.com potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
 3. kalmad.com może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
 4. Na podstawie Umowy Sprzedaży kalmad.com zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty  Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci kalmad.com Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym kalmad.com w przypadku płatności bezpośrednich.
 1. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą, gdy warunek zawieszający, o którym mowa w pkt. 5 zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w pkt. 5 uznaje się za niezastrzeżony.

 

§ 6 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
 2. Wszystkie ceny na stronie kalmad.com podane są w złotych polskich.
 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
 4. kalmad.com może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty można dokonać na konto bankowe.
 2. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od kalmad.com potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

 

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie www. kalmad.com
 2. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej lub Poczty, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z kalmad.com przez e-mail: karolina.ludwisiak@kalmad.com potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.
 3. kalmad.com realizuje dostawy zamówionych produktów za granicę za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem  Poczty Polskiej dostępnym na stronach Poczty Polskiej.
 4. kalmad.com realizuje dostawy zamówionych produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem: Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.

 

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto kalmad.com, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

 

§ 10 WYMIANA TOWARU

 1. Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa.
 2. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do kalmad.com najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.
 3. W przypadku otrzymania od kalmad.com potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.
 4. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.

 

§ 11 REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy karolina.ludwisiak@kalmad.com nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.
 2. Procedura reklamacyjna:

1.      Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem oraz dowodem zakupu przesłać na adres mailowy karolina.ludwisiak@kalmad.com

3. kalmad.com podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności             w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

 1. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Klienta na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.

5. kalmad.com wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub   zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego produktu.

 

§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym kalmad.com.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 42 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do kalmad.com pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z  towarem i dowodem zakupu.
 3. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu,  w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres kalmad.com wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep kalmad.com nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne kalmad.com zwraca KONSUMENTOWI Cenę Całkowitą za Zamówienie (włącznie z kosztami wysyłki do Konsumenta).

 

§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym kalmad.com Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich)
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. kalmad.com może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez kalmad.com w Sklepie Internetowym są własnością kalmad.com i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2018r.